Kalendarium

Piątek, 2017-10-20

Imieniny: Ireny, Kleopatry

Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy

Wymiar zatrudnienia:

13 godzin zajęć logopedycznych (w tygodniu)

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • doświadczenie zawodowe  – minimum 2 lata,
 • spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko logopedy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Zespół Szkół w Żelicach, Żelice 14 a; 62-113 Żelice; termin: do 16 sierpnia 2017 r.
 2. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.
 5. Dokumenty osób niezakwalifikowanych na ww. stanowisko można odbierać do
 6. 30 września 2017 r. (dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone).

 

Dyrektor

Zespołu Szkół w Żelicach

 

/-/ Izabela Wiśniewska

Autor: ADR

Pliki do pobrania